Rozbudowa DW 762

Rozbudowa DW 762

Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce południe (S7) – granica gminy Chęciny

Strona Główna

O PROJEKCIE

Projekt Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny jest finansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 – Infrastruktura drogowa. Umowa o dofinansowanie projektu (POPW.02.02.00-26-0006/16-00) została podpisana w dniu 28.02.2017 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Świętokrzyskim jako Beneficjentem projektu. Wysokość dofinasowania 85 procent wydatków kwalifikowalnych.